Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Тодор Ганчев Богданов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Тодор Ганчев Богданов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на плазмата и газовия разряд
Тема: Коаксиален микровълнов разряд

Председател на научното жури: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски

 

Материали:

Рецензии:

Становища: