Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Тихомир Генчев Тенев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Тихомир Генчев Тенев за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Спиново разцепване и релативистки ефекти в квантови системи

 

Научен ръководител: проф. дфн Николай Витанов
Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Рецензии:

Становища: