Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светослав Светославов Забунов, Физически факултет

Заседателна зала (А-415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Светослав Светославов Забунов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

  • професионално направление: 1.3. Педагогически науки
  • научна специалност: 05.07.03. Методика на обучението по физика
  • тема: "Създаване и използване на система от 3D симулации към курса по механика"

Научен ръководител: доц. д-р Мая Гайдарова

Рецензии

Становища