Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Страхил Бойчев Георгиев, Физически факултет

A 315, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Страхил Бойчев Георгиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Ядрена физика
  • Тема: Ядренофизични методи за изследване на миграцията на радиоактивни благородни газове

Научен ръководител: доц. д-р Добромир Стефанов Пресиянов
Научен консултант: гл.ас. Красимир Крумов Митев

Председател на научното жури: проф. дхн Румяна Георгиева Джингова

 

Рецензии:

Становища: