Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Станислав Христов Запрянов, Физически факултет

Заседателна зала (А415)

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Станислав Христов Запрянов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на плазмата и газовия разряд
Тема: Процеси в устройствата плазмен фокус и техни практически приложения

Председател на научното жури: доц. д-р Евгения Цветанова Бенова

Материали:

Рецензии:

Становища: