Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Румяна Милева Хаджийска, Физически факултет

А 315, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Румяна Милева Хаджийска
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Физика на елементарните частици и високите енергии
  • Тема: Изследвания на събития с два мюона в крайното състояние с детектора CMS

Председател на научното жури: проф. дфн Румен Василев Ценов

Материали:

Рецензии:

Становища: