Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Георгиева Недкова, Физически факултет

Семинар В44, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Петя Георгиева Недкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Теоретична и математическа физика
  • Тема: Точни решения на уравненията на Einstein – Maxwell, описващи черни дупки в пространство-време с допълнително измерение и тяхната термодинамика

Научен ръководител: проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев
Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Рецензии:

Становища: