Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Николаев Зографов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Николай Николаев Зографов за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
Тема: Нов метод за електрично възбуждане на резонансни осцилации на висяща течна капка и възможни приложения за изследване на интерфейса течност - въздух

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Тодоров Дончев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: