Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милена Иванова Иванова, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Милена Иванова Иванова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Лазерна спектроскопия на двуатомни молекули

Председател на научното жури: доц. д-р Илко Митков Русинов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: