Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марио Танев Илиев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на докторанта на самостоятелна подготовка
Марио Танев Илиев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: Полипропилен – въглеродни композити: получаване и физикомеханични свойства

Председател на научното жури: доц. д-р Емил Емилов Владков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: