Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомир Иванов Стоянов, Физически факултет

(А415) Заседателна зала, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Любомир Иванов Стоянов за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Тема: Контролирано генериране и самофокусиране на сингулярни снопове и характеризиране на свръхкъси импулси

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: