Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калин Вилиянов Стайков, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Калин Вилиянов Стайков за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: Числено моделиране на структурата и свойствата на компактни обекти в астрофизиката

Председател на научното жури: проф. дфзн Радослав Христов Рашков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: