Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иво Илиянов Темелков, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Иво Илиянов Темелков
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите – вкл. електронна обвивка на атомите и атомни спектри
Тема: Finding pathways for creation of cold NaK molecules by laser spectroscopy

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: