Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гергана Емилова Алексиева, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Гергана Емилова Алексиева за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  • Тема: Акустични свойства и приложения на полимерни материали

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Христов Русев

 

Рецензии:

Становища: