Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Христов Малешков, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Георги Христов Малешков за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Физика на вълновите процеси
  • Тема: Нелинейна еволюция на снопове с квази-двумерни и двумерни фазови сигулярности

Научен ръководител: проф. дфзн Александров Александров Драйшу
Председател на научното жури: проф. дфзн Иван Петров Христов

Рецензии:

Становища: