Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Боянова Лилкова, Физически факултет

А315, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Елена Боянова Лилкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Изследване на човешки интерферон гама чрез молекулно – динамични симулации

Председател на научното жури: проф. дхн Георги Николов Вайсилов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: