Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Сотиров Попчев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Димитър Сотиров Попчев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: Числено изследване на компактни самогравитиращи обекти и тяхната динамика в гравитационни теории

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

Материали:

Рецензии:

Становища: