Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Данаил Владимиров Чучумишев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Данаил Владимиров Чучумишев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Тема: Оптични параметрични генератори в средната инфрачервена област с висока енергия и висока средна мощност

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Златанов Куртев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: