Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Божидар Николов Орешков, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Божидар Николов Орешков за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Тема: Лазерни осцилатори и усилватели с висока пикова и средна мощност на базата на Nd, Tm и Ho-лазерни среди

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Златанов Куртев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: