Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ангел Петров Демерджиев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Ангел Петров Демерджиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на плазмата и газовия разряд
Тема: Индуктивни разряди във водород при ниско налягане

Председател на научното жури: доц. д-р Илко Митков Русинов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: