Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анастасия Спасова Стойчева, Физически факултет

семинар В-60, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант
Анастасия Спасова Стойчева
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Мъглата в София през периода 1992 – 2014 година

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Хараланов Рачев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: