Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Георгиев Гайдарджиев, Физически факултет

Заседателна зала, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Александър Георгиев Гайдарджиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Физика на вълновите процеси
  • Тема: Гененриране и усилване на фемтосекунден оптичен континуум при параметрични процеси от втори порядък

Научен ръководител: доц. д-р Иван Христов Бъчваров
Председател на научното жури: проф. дфзн Александър Александров Драйшу

Рецензии:

Становища: