Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Алексиев Стефанов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Александър Алексиев Стефанов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли

Председател на научното жури: проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: