Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Венцислав Русанов Янков, Физически факултет

зала (А315), Физически факултет

Защита на доц. д-р Венцислав Русанов Янков
за присъждане на научна степен „доктор на физическите науки”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод в естествените науки

Председател на научното жури: проф. дфзн Георги Иванов Райновски

 

Материали:

Рецензии:

Становища: