Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Оптометрия

   

Уебстраница на специалността

 

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Дипломираните бакалаври по Оптометрия могат да се реализират като очни специалисти - оптометристи в оптични магазини и в промишлени предприятия, специализирани в производство на изделия за корекция на дефектите на зрението (очила с различно предназначение, контактни лещи и др.), както и в колективи, разработващи нови технологии в областта на оптометрията и очната оптика.

Интердисциплинарният характер на специалността я отличава от другите специалности във Физическия факултет. Бакалаврите от специалността „Оптометрия“ трябва да имат основни знания по експериментална физика, неорганична и органична химия, биология, биофизика и биохимия, за да могат задълбочено да изучават специализиращите дисциплини в областта на оптиката, медицината и фармакологията.

Студентите преминават задължителна професионална учебна практика по оптометрия. Част от лекциите и практическите занятия се провеждат в Биологическия факултет, Химическия факултет, клинични бази на Медицинския факултет на Софийския университет – Университетска болница “Царица Йоана”, Института по биофизика и Института по невробиология на БАН.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

специалност: ОПТОМЕТРИЯ
професионална квалификация: ОПТОМЕТРИСТ

 

1. Насоченост, образователни цели

Оптометрията е интердисциплинарна специалност, основна част от която е оптиката, като включва в себе си също така знания от медицината, биологията и химията. Обучението по оптометрия се провежда с оглед на основната област на професионална реализация на оптометристите: предоставяне на услуги при зрителни смущения в очите и зрителната система. Това включва прегледи и оптометрични измервания за установяване на състоянието на зрението, определяне на средствата и начините за корекция на понижена зрителна острота и други нарушения на зрението. При установяване на необходимост от лекарска намеса и лечение, оптометристът насочва клиента към офталмолог или съответния специалист.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението се провежда в две форми – редовно и задочно. Редовното обучение е с продължителност 4 години (8 семестъра), а задочното – 10 семестъра. Всички медицински и специализиращи дисциплини при задочното обучение се изучават в пълния хорариум, определен за редовната форма. Занятията на студентите при задочната форма на обучение се провеждат два пъти по две седмици през всеки семестър.

Завършилите образователно - квалификационна степен “бакалавър” със специалност “Оптометрия” в СУ трябва да имат широка фундаментална подготовка от балансирано застъпени дисциплини и професионални знания в областта на специалността.

Бакалаврите от специалността „Оптометрия“ трябва да имат общи знания по физика, химия, биология, биофизика и биохимия, анатомия и физиология. Обучението по тези базисни дисциплини е съсредоточено предимно в първите семестри на обучението и включва: математика; обща физика; оптика (вкл. вълнова оптика, оптични покрития и материали, източници на светлина, оптоелектроника); химия (вкл. обща и органична); биология (вкл. цитология, хистология, физиология и анатомия на човека); биохимия и биофизика; медицина и фармакология (вкл. имунология и микробиология, вирусни и бактериални инфекции на окото, очна фармакология, първа помощ и индивидуални средства за защита).

За придобиване на задълбочени познания за физичните основи на устройството на окото и корекциите на зрението са предвидени следните базисни физични курсове: Геометрична оптика, Аберации в оптични системи, Радиометрия и фотометрия, Колориметрия.
Специални знания са необходими за окото като орган на човешкото тяло. На тях са посветени базисните курсове: Физиология и анатомия на окото, Физиология на зрението, Психофизика и психология на зрителния процес, Нарушения на зрението, Патология на зрението.

Професионалните умения се изграждат в следните специализиращи курсове: Клинична рефракция, Оптометрични измервания, Оптометрична практика, Контактни лещи, Химия на контактните лещи.

Част от лекциите и практическите занятия се провеждат в Биологическия факултет, Химическия факултет, клиничната база на Медицинския факултет на Софийския университет – Университетска болница “Лозенец”. Студентите преминават задължителна професионална учебна практика по Оптометрия.

 

3. Професионални компетенции

Извършване на прегледи за определяне на състояние на зрението с цел оказване на помощ, касаеща външна корекция; Определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота и други нарушения на зрението; Консултиране по въпроси на профилактиката и защитата на очите: визуална ергонометрия, рехабилитация, безопасност на работното място, защита от мощни и ултравиолетови лъчения и други. Изготвяне и конструиране на оптични средства за външна корекция при зрителни нарушения.

 

4. Професионална реализация

Оптометристите са подготвени да упражняват професионалните си компетенции в оптики, оборудвани с апаратура за определяне на състоянието на зрението, както и в медицински заведения в екип с лекар. Могат да работят във фирми, чиято дейност е свързана с изготвяне, поддържане и разпространение на средства за външна корекция на зрението и оптометрична апаратура.
Акредитацията за обучение на студенти по оптометрия ( бакалавърска степен) е дадена на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през м. май 2013 год. от Националната агенция по оценяване и акредитация.