Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Квантова и космическа теоретична физика

   

Уебстраница на специалността

 

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Бакалаврите от специалността „Квантова и космическа теоретична физика“ ще придобият фундаментални знания в основните области от теоретичната физика, експерименталната физика, приложната математика, изчислителната физика и информационните технологии. Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация във всяка една високотехнологична област, е възможно само въз основа на фундаментални знания за физичната същност на явленията и математичното им описание.

Специалистите, придобили степента „бакалавър” по специалност „Квантова и космическа теоретична физика“, ще са подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни области на теоретичната физика. Те трябва да познават и прилагат на практика основните теоретични, математични и изчислителни методи във физиката и да познават експерименталните техники и методи на изследване. Те трябва да владеят поне един чужд език до степен да ползват специализирана литература, да имат висока езикова култура и да притежават способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация. Бакалаврите трябва да могат да използват специализиран софтуер за аналитично и числено изследване на теоретични модели от различни области във физиката въз основа на задълбочените си познания върху физичните процеси и явления, да могат да разработват методи и средства за изследване и моделиране в производствени и научни лаборатории, да могат да участват в извършване на проучвания, експертизи и прогнози за развитие на дейности в областта на фундаменталната и приложната физика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на физиката са приложими и необходими, да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрофизиката, космическите изследвания и математиката.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Бакалавър по физика

 

Направление: “Физически науки”

Специалност : “Квантова и космическа теоретична физика”

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тази квалификационна характеристика е за специалността „Квантова и космическа теоретична физика“ от професионално направление „Физика“ на Физическия факултет. Обучението на студентите в специалността продължава 4-години. Завършилите успешно студенти придобиват ОКС степен „бакалавър“ по специалност „Квантова и космическа теоретична физика“.

ПОДГОТОВКА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА

А. Основни видове професионална дейност

Бакалаврите по „Квантова и космическа теоретична физика“ имат университетска степен бакалавър по физика и са подготвени като специалисти във всички основни области на модерната теоретична физика. Специалистите от тази специалност са подготвени да работят предимно в системата на университетите, БАН, научните лаборатории, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на околната среда, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната и други, на длъжност „специалист с висше образование (физик)“, а също и в научни институти извън България: CERN - Женева, ОИЯИ - Дубна, институтите на ESA и др. организации, в които България е членуваща страна. Широкопрофилната подготовка им позволява да работят и в близки области на познанието: информатика, приложна математика, теоретична химия, биофизика, биоинформатика и др. Те могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството, бизнеса, банките, застраховането и други области, където има нужда от широкопрофилни специалисти, а също така да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес.

Б. Специализирани видове професионална дейност

Специалистите, придобили степента „бакалавър” по специалност „Квантова и космическа теоретична физика“, трябва да са подготвени да извършват научно- изследователска и приложна дейност във всички основни области на теоретичната физика. Те трябва да познават и прилагат на практика основните теоретични, математични и изчислителни методи във физиката и да познават експерименталните техники и методи на изследване. Те трябва да владеят поне един чужд език до степен да ползват специализирана литература, да имат висока езикова култура и да притежават способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация. Бакалаврите трябва да могат да използват специализиран софтуер за аналитично и числено изследване на теоретични модели от различни области във физиката въз основа на задълбочените си познания върху физичните процеси и явления, да могат да разработват методи и средства за изследване и моделиране в производствени и научни лаборатории, да могат да участват в извършване на проучвания, експертизи и прогнози за развитие на дейности в областта на фундаменталната и приложната физика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на физиката са приложими и необходими, да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрофизиката, космическите изследвания и математиката.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ

А. Общи изисквания — знания и умения

Бакалаврите от специалността „Квантова и космическа теоретична физика“ трябва да имат фундаментални знания в основните области от теоретичната физика, експерименталната физика, приложната математика, изчислителната физика и информационните технологии. Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация във всяка една високотехнологична област, е възможно само въз основа на фундаментални знания за физичната същност на явленията и математичното им описание.

Б. Специални изисквания — знания и умения

Бакалаврите от специалност „Квантова и космическа теоретична физика“ трябва да имат основни познания по:

  • математични методи на физиката (математичен анализ, линейна алгебра и аналитична геометрия, комплексен анализ, вероятности и физическа статистика, векторен и тензорен анализ, обикновени и частни диференциални уравнения, вариационно смятане);
  • обща физика (механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика, атомна и ядрена физика, физичната електроника, физика на елементарните частици, физика на кондензираната материя и астрофизика);
  • теоретична физика (теоретична механика, електродинамика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика, квантова теория на полето);
  • изчислителна физика и програмиране .

В. Професионални знания и умения, характерни за специалността

Характерни за специалността в сравнение с другите специалности във Физическия факултет са разширените хорариуми на всички курсове по математични методи във физиката и теоретична физика. Уникални за специалността, са следните курсове:

  • задължителните курсове : механика на непрекъснатите среди, теория на групите, квантова теория на полето и континуални интеграли;
  • препоръчителни избираеми курсове : функционален анализ, физика на плазмата, гравитация, черни дупки, теория на струните, иконофизика, нестационарна квантова механика, квантова и нелинейна оптика, свръхпроводимост, теория на магнетизма, квантова теория на кондензираната материя, теоретична астрофизика, радиоелектроника - практикум