Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Комуникации и физична електроника

   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Учебен план и презентация на специалността

За повече информация: http://cpe.phys.uni-sofia.bg

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Специалност: “КОМУНИКАЦИИ и ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА”

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионално направление: 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професионална квалификация: бакалавър ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ И ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА

Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

 

Насоченост и образователни цели: Обучението дава възможност на студентите да придобият специализирани знания в областта на телекомуникациите и физичната електроника. Основна цел на обучението за инженер-бакалаврите по "Комуникации и физична електроника" е подготовката на високо квалифицирани широко-профилни инженери, познаващи съвременните телекомуникационни устройства, тяхната експлоатация и поддръжка, познаващи технологиите, за производство на нови материали и елементи за комуникационните устройства.

 

Области на реализация: Завършилите специалността бакалаври са подготвени да се реализират като:

  • специалисти по поддръжка и сервиз в областта на съвременните комуникации и новите технологии във физичната електроника;
  • в производството, ремонта и експлоатацията на комуникационни и технологични устройства;
  • в контролиращи органи за съблюдаване на електромагнитната съвместимост на различни електронни, технологични и комуникационни съоръжения;
  • експерти и консултанти в държавни и частни фирми, обществени институции и търговски дружества;
  • научни и изследователски кадри във ВУЗ, както и да бъдат обучавани в ОНС „магистър”.