Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Инженерна физика

   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

В специалност ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА избираемите курсове са в областта на микроелектрониката, информационните технологии, приложната оптика, квантовата електроника и лазерната техника, полупроводниковата оптоелектроника, измервателната електроника, материалознанието, инженерната химия и химичните технологии, метрологията и други области.

Бакалаврите по “Инженерна физика” са подготвени да: провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните перспективни направления на приложната физика, квантовата електроника, полупроводниковата техника и технология, ядрената енергетика; проектират и конструират нови прибори и апарати; разработват нови технологии, организират и ръководят комплексни изследвания и производства в съвременните направления на медицинската физика , метрологията, физиката и техниката на полупроводниковите материали и прибори, микроелектрониката и компютърните технологии, съвременни комуникации, квантовата електроника и ядрената техника.

Специалистите от специалност “Инженерна физика” се реализират в машиностроителната и металообработващата промишленост, електрическата промишленост, приборостроенето, електронната промишленост, изчислителната техника, радиотехническа и съобщителната техника, комуникации, механизираната и автоматизираната обработка на данни и информация, науката и образованието.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Бакалавър по инженерна физика

Направление: “Инженерна физика”

Специалност: “Инженерна физика”

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалиста с висше образование и с квалификационно наименование “Инженер - физик” от специалност “Инженерна физика” към професионално направление “Инженерна физика”, както и квалификационните изисквания към неговата подготовка.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Специалистите от професионално направление “Инженерна физика” с квалификационно наименование инженер-физик са предназначени:

 • да извършват производствена и изследователска дейност, свързана с основните направления на съвременната физика;
 • да изследват нови явления принципи, нови методи и материали основаващи се на физически явления;
 • да извършват контролно изпитателни измервания на материали, уреди системи и апарати, основаващи се на принципно нови идеи и методики;
 • да бъдат носители на новаторство и прогрес и да умеят да предават знанията и уменията си на другите в процеса на работата.

Завършващите специалността “Инженерна физика” специалисти по конкретно са подготвени:

 • да провеждат експериментални и теоретични изследвания по съвременните перспективни направления на приложната физика, квантовата електроника, полупроводниковата техника и технология, ядрената енергетика;
 • да проектират и конструират нови прибори и апарати;
 • да разработват нови технологии и да организират и ръководят комплексни изследвания и производства в съвременните направления на медицинската физика, метрологията, физиката и техниката на полупроводниковите материали и прибори, микроелектрониката и компютърните технологии, квантовата електроника и ядрената техника.

Специалистите от специалност “Инженерна физика са предназначени да работят в машиностроителна и металообработващата промишленост., електрическа промишленост, прибори и средства за автоматизация, електронна промишленост, изчислителна техника, радиотехническа и съобщителна техника, химическа и каучукова промишленост, черна металургия, цветна металургия, механизирана и автоматизирана обработка на данни и информация, наука и научно обслужване на длъжностите: инженер- физик по квантова електроника и лазерна техника, инженер физик по приложна оптика , инженер-физик по микроелектроника и информационни технологии, инженер- физик по интегрална и дискретна оптоелектроника в оптичните комуникации, инженер-физик по изчислителна техника и метрология и във всички направления на медицинската физика

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Специалистът трябва да бъде пълноценно подготвен в своята професия, със солидна фундаментална и широка професионална подготовка, висока езикова култура , владеещ стопанските , организационните и социалните механизми на своята сфера на действие, притежаващ способността сам да усъвършенствува знанията и уменията си и да повишава своята квалификация.

Специалистите от професионално направление “Инженерна физика” трябва да знаят основите на съвременната математика - алгебра, аналитична геометрия, , функционален анализ, съвременни методи на изчислителната техника и програмиране, математически методи на физиката, обща и теоретична физика- механика, електродинамика и оптика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика, основи на електрониката, атомна и ядрена физика, оптоелектроника и полупроводникова техника. Те трябва да познават и прилагат на практика експерименталните и измерителни методи на физиката, да владеят поне един чужд език, до степен да ползват специална литература. Да знаят основни моменти и организационни методи в своята сфера.

Завършилият специалност “Инженерна физика” специалист следва да знае още основите на техническото чертане, основите на материалознанието и технология на материалите, основните закони на механика на деформируемото тяло, основните принципи на проектиране и конструиране на различни механизми, уреди и апарати, съвременни технологии, съвременното производство, както и техниката на безопасността и противопожарната охрана при работа в материалното производство.

Инженер-физиците от специалност ‘’Инженерна физика’’ трябва да притежават следните най-общи умения:

 • да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложната физика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на физиката са необходими.
 • да разработват методи и средства за изследване , измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
 • да извършват измервания на физическите константи на веществото характеристики и параметри на апаратури и устройства;
 • да използват съвременната електронно изчислителна техника за обработка на резултатите от измерванията;
 • да извършват проучвания, експертизи, прогнози и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката и производството в чиито основи лежат физическите явления;
 • Инженер-физикът от специалност “Инженерна физика към професионално то направление следва да притежава следните по конкретни умения:
 • да проектира и конструира системи и апаратура за изследване, измерване, производство и автоматизация;
 • да разработва технологии за нови производства;
 • да извършва проучвания и експертизи за определяне на нови перспективни направления в развитието на електронната и енергетиката с оглед последните постижения на физиката;
 • да организира и ръководи комплексни производства.