Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Физика

   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

В специалност ФИЗИКА изборните курсове са в областта на вълновата физика и нейното приложение, кондензираното състояние на материята, атомната физика, атомното ядро и елементарните частици, теоретичната и математична физика, лазерната физика, оптика, спектроскопия, фотонни технологии, физична електроника и други области.

Завършващите специалност “Физика” по - конкретно са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на механиката и молекулната физика, на електрическите и магнитните явления, на физическата и геометричната оптика, на атомната и ядрената физика, елементарните частици, радиоелектрониката, теоретичната физика, физиката на твърдото тяло.

Специалистите от специалност Физика са предназначени да работят предимно в системата на МОН, БАН, енергетиката, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и други министерства като аналитични специалисти с висше образование. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области на познанието, а така също да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Бакалавър по физика

Направление: “Физически науки”

Специалност : “Физика”

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалиста с висше образование и с квалификационно наименование физик от специалност “Физика” към професионално направление “Физика”.

Завършващите специалност “Физика” по - конкретно са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на механиката и молекулната физика, на електрическите и магнитните явления, на физическата и геометричната оптика, на атомната и ядрената физика, елементарните частици, радиоелектрониката, теоретичната физика, физиката на твърдото тяло, астрономията, метеорологията, океанографията, геофизиката.

Специалистите от специалност Физика са предназначени да работят предимно в системата на МОНТ, БАН, енергетиката, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда на длъжност специалист с висше образование (физик).

Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области на познанието, а така също да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Специалистите трябва да бъдат пълноценно подготвени в своята професия, със солидно, фундаментално, и широко професионална подготовка, висока езикова култура, владеещи стопанските, организационните и социалните механизми в своята сфера на действие, притежаващи способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

Специалистите от специалност ‘’Физика’’ трябва да знаят основите на линейната, алгебра, аналитичната геометрия, функционален анализ,съвременните методи на изчислителната техника и програмиране, математическите методи на физиката, обща и теоретична физика, механика, електродинамика и оптика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика , физика на твърдото тяло, основите на радиоелектрониката, атомната и ядрена физика. Те трябва да познават и прилагат на практика експерименталните и измерителни методи на физиката, да владеят поне един чужд език, до степен да ползват специализирана литература.

Специалистите от специалност “Физика’’трябва да притежават следните най-общи умения:

  • да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложната физика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на физиката са необходими.
  • да разработват методи и средства за изследване , измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
  • да разработват физическите основи на нови технологии и системи;
  • да извършват измервания на физическите константи на веществото характеристики и параметри на апаратури и устройства;
  • да използват физическите методи за анализ на веществото;
  • да извършват наблюдения на обекти в космоса, атмосферата, хидросферата и земната кора;
  • да използват съвременната електронно изчислителна техника за обработка на резултатите от измерванията;
  • да извършват проучвания, експертизи, прогнози и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката, производството и околната среда, в чиито основи лежат физическите явления;
  • да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрономията, метеорологията, математиката.

В зависимост от своята по-тясна специализация физикът трябва да притежава и по- конкретни умения, посочени в картата за съответната специализираща подготовка.