Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Социология / Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д.с.н. Таня Чавдарова
тел.: 02 870 62 60
е-mail: tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

tprchr

Магистърската програма предлага теоретично и практическо обучение по основни дейности, уп-ражнявани от специалистите по човешки ресурси и трудови пазари: подбор, обучение, кариерно развитие, заплащане, изследвания на организациите и трудовите пазари и др. Тя е създадена, за да подпомага професионалното израстване на бакалаври/магистри, които търсят реализация като специалисти по човешки ресурси и трудови пазари в организации от частния и публичния сектор, както и в специализираните звена в публичната администрация и НПО сектора. Приемат се и вече работещи в сферата на управлението на хора, които желаят да придобият допълнителна квалификация и да развият своята кариера. Програмата функционира от уч. 2000/2001 г. без прекъсване и е една от първите в областта. За този период тя е обучила над 300 специалисти с успешни кариери в България и чужбина.
Прием:
Програмата организира приемен изпит (събеседване) веднъж годишно – през септември, а обучението започва през октомври.

Условия за прием:

1. Придобита бакалавърска (с четиригодишно обучение) или магистърска (с петгодишно обучение) степен от акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина по: Социология, Психология, Публична администрация, Икономика, Стопанско управление и всички ос-
танали специалности в професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“; Културология, Антропология, Етнология, Политология, Европеистика, Философия, Социални дейности, Педагогика, Право, Международни отношения, специалности от професионалното направление „История и археология“, Туризъм, География, Регионално развитие и политика, Образователен мениджмънт, Журналистика, Комуникационен мениджмънт, Връзки с обществеността, Хебраистика, Южна, Източна и Югоизточна Азия, както и всички специалности от професионално направление „Филология“.

2. Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други специалности при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на трудовите пазари, човешките ресурси и/или мениджмънта. При кандидатстването си, наред с другите документи, само тези кандидати представят служебна бележка от организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж в нея и длъжността.

3. За студенти, кандидатстващи за обучение по държавна поръчка: минимален успех от „Мн. Добър“ (4.50) (средно аритметичен успех от следването в бакалавърска или магистърска степен и оценка от държавния изпит/ дипломната работа). Студенти с по-нисък успех, но не по-нисък от „Добър 4.00“, могат да кандидатстват в програмата само за платена форма на обучение.

4. Събеседване (интервю) с кандидатите, завършващо с оценка „Да“/“Не“

Бал и балообразуване:
Бал = успехът по т. 3 от условията за прием.
Кандидатите, получили на събеседването оценка „Не“, не участват в класирането.

Събеседване (интервю) с кандидатите:
Събеседването е съсредоточено върху интересите и мотивацията на кандидатите за обучение в програмата, техните очаквания и общата им подготовка до момента. При него се вземат под внимание комуникативните умения, поведенческите особености и изразните средства на кандидатите, както и спецификата на техните интереси и мотивация. Събеседването не представлява оценка на знания и не изисква специална предварителна подготовка. При все това се предполага, че кандидатът за тази програма има интереси в областта на развитието на човешките ресурси и трудовите пазари, както и знания и умения да ги артикулира чрез усвоения в бакалавърската степен понятиен апарат.

Критерии за оценка при събеседването: (1) степен и характер на мотивацията за участие в програ-мата; (2) аналитични умения: способност на кандидата по аналитичен начин да представи интересите си в областта; (3) комуникационни умения.

Изпитната комисия не поема ангажимент да оповестява коментарите и основанията за оценките от събеседването.

 

Основни курсове:
Основи на управлението, Трудово право, Организационно поведение, Социология на трудовите пазари, Икономика на труда, Емпирично социологическо изследване, Изследователски методи, Пла-ниране и подбор на ЧР, Управление на възнагражденията, Управленско консултиране, Трудови отно-шения и разрешаване на конфликти, Осигурително право, Управление на проекти и др.
Обучението в първия семестър е по задължителни теоретични дисциплини. През втория семестър се комбинират задължителни и избираеми курсове. Третият семестър е изцяло практически ориенти-ран и включва Спец-курс по УЧР с лектори – ЧР специалисти от бизнес организации. Програмата е разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти за УЧР на Chartered Institute of Personnel & Development, UK.

Учебен график:
Учебният график е съобразен (доколкото е възможно) с работещите студенти. Началото на заня-тията през седмицата е обичайно в 18.00 ч. Някои курсове се взимат модулно през почивните дни.

Дипломиране:
Магистърската програма завършва с писмен държавен изпит или защита на магистърска теза – по избор на студента.
Необходими документи за кандидатстване:
· Диплома за завършено образование от акредитиран университет (бакалавър/магистър след средно образование) по указаните в условията за прием специалности;