Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Публична администрация

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна и задочна
Ръководител: проф. д-р Александър Маринов
ел. поща: alexandar.marinov@gmail.com
Координатор: Анна Иванова
ел. поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.: (++359) 2 971 51 84;

Искате да сте в унисон с най-новите постижения в Публичната Администрация и Управление?

Искате обучението Ви да има практическа насоченост?

Искате да получите насоки и помощ за включване в стажантски програми?

Искате да имате успешна професионална реализация?

Ако отговорът Ви е „ДА“, тогава Вашето място е при нас. Една от най-дълго съществуващите магистърски програми във Философски Факултет е с напълно обновен учебен план.

Магистърската програма „Публична администрация“ дава възможност на студентите да надградят знания и умения, съществени за професионална реализация в сферата на съвременното управление, чрез изучаване на правни, икономически, управленски, политологични и хуманитарни дисциплини – през първия семестър и практически-ориентирана специализация – през втория семестър.

В специализацията «Приложни аспекти на публичното управление» са включени интерактивни дискусии за студентите и презентации с участието на водещи представители на публичния и частния сектор, посещения в публични институции и др.

Основната цел на обучението е да повиши конкурентоспособността на студентите чрез фокус върху съвременното публично управление в български и международен контекст. Значително внимание е отделено на специализирани компетентности и практически умения за работа в динамична глобална среда. Студентите ще бъдат подпомогнати при включването им в стажантски програми за успешна професионална реализация.

Професионална реализация във всички сфери и нива на публичната администрация като ръководители в различни служби на държавната и местната администрации, включително и на най-високите нива в публичното управление и в политическите мрежи, както и в организации с нестопанска цел с обществена и частна полза.

Прием: от зимен семестър

  • Условия за прием:
    Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен, по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
  • Среден успех от семестриалните и държавните изпити най-малко добър;
  • С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
  • За кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи. Те не се явяват на събеседване.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити.

При равен успех предимство имат кандидатите с минимум 2 години стаж в централните и местните администрации. Стажът се удостоверява с документ

Организация на учебният процес:

Учебните занятия за редовна форма на програмата се провеждат в събота и неделя и/или след 17:00 часа в делнични дни.
Учебните занятия в задочна форма се провеждат блоково в съботно-неделни дни в рамките на двата семестъра на обучение.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;

2. Политика, политики и администрация.

3. Европейска политика в областта на публичната администрация;

4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;

5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;

6. Професионален опит на кандидата;

7. Основни квалификации на кандидатите;

8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;

9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка:

Знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:

Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)

Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.