Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Публичeн мениджмънт и политики

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпн Татяна Томова
ел. поща: t.tomova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Анна Иванова
ел.поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.: (+359) 2 971 51 84

Целта на Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“ e да създава и развива компетенции за работа в звената на публичните институции и в отделите на неправителствените и експертните организации, които се занимават с разработване, прилагане и оценка на стратегии, политики, програми и проекти. Програмата предлага знания за съвременните подходи в публичното управление и за професионалните методи за идентификация на публичните проблеми, за формулиране на целите, за сравнителен анализ на алтернативни инструменти за постигането им, за предварителна и последваща оценка на резултатите. Тя е ориентирана към развитие на професионални умения за анализ и разработване на политики, приложими във всички сфери на публичното управление. По този начин програмата отговаря на нарастващата нужда от професионалисти със специфични аналитични умения и стратегически виждания в областта на публичните политики и чрез създаването им допринася за качеството на публичните дейности.

Курсът на обучение включва: основен блок базисни знания и умения, необходими за всеки специалист в областта на публичните политики; специализиращ блок, насочен към развитие на знанията за конкретни секторни и хоризонтални политики и за специфичните им инструменти.

Прием: от зимен семестър

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.

За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.

Организация на учебният процес:

Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

  1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
  2. Политика, политики и администрация.
  3. Европейска политика в областта на публичната администрация;
  4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
  5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
  6. Професионален опит на кандидата;
  7. Основни квалификации на кандидатите;
  8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
  9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:

Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)

Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.