Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Трудова и организационна психология за бакалаври по психология

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева

тел.: 02/9308 246

е-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com

Координатор: Анна Иванова

e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg тел: 02/971 51 84

 

В магистърската програма се усвояват знания и се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси, консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на човешките ресурси, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

 

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на втория семестър пред държавна комисия.

 

Професионални компетенции

 

В магистърската програма се развиват компетенции, необходими за управлението и развитието на човешкия капитал на съвременните организации, като се изграждат умения в областта на подбора, мотивирането и обучението на служителите, управлението на конфликти и кризи, емоционалната интелигентност и комуникативната компетентност. Изграждат се знания, умения и компетенции в значими за съвременните организации приложни области като организационно развитие и консултиране, управление на организационните промени, развитие на човешките ресурси, менторство и коучинг, лидерско развитие, изграждане и развитие на екипи.

 

Завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика.

 

Професионална реализация

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси в национални и международни организации. Те могат да работят като експерти и обучители, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да заемат мениджърски позиции в организации от държавния и частния сектор. Прием: от зимен семестър.

 

Условия за прием:

 

Кандидатите трябва да са завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност „Психология“.

 

Минимален успех: „добър“

 

Кандидатите депозират заедно с документите си по прием и актуална автобиография на български език.

 

Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по програма, който се оценява по шестобалната система.

 

Кандидатите за платена форма на обучение се явяват задължително на събеседване по програма, което се оценява с „Да“ или „Не“.

 

Приемът на студентите в субсидираните от държавата места се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен или магистър след средно образование, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „Да”, е по бала от дипломата за завършената ОКС бакалавър или ОКС магистър, формиран като средноаритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.

 

Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на „Да“.

 

Програма за писмен изпит за кандидатите за места, субсидирани от държавата

 

 • Мотивация за работа. Теории за мотивацията за работа.
 • Стрес в работата. Подходи и стратегии за управление на стреса.
 • Комуникация в организацията.
 • Управление на конфликти в организацията.
 • Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
 • Лидерство и лидерски стилове в организацията.
 • Същност и особености на организационната култура.

 

Основна литература

 

 • Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
 • Нелсън, Д. Камбъл Куик, Дж. (2017). Организационно поведение. Науката, реалният свят и ние. София, Изток-Запад.
 • Паунов, М., Паунова, М., Паунов, А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
 • Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
 • Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“,
 • Robbins, S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th ed.). Pearson Education. Inc.
 • Cooper, C. (2019). Current issues in work and organizational psychology. Routledge.

 

Програма за събеседване за кандидатите за платена форма на обучение

 

 1. Мотивация и мотивиране на персонала
 2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
 3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
 4. Изграждане на екипи и работа в екип.
 5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

 

Събеседването е изцяло с практическа насоченост и няма за цел да установи наличието на теоретични знания по посочените проблеми. То е ориентирано към разкриване на мотивацията на кандидатите, досегашния им опит и очакванията за кариерно развитие в областта на трудовата и организационната психология, както и цялостното им познаване на разглежданите проблеми. За подготовка по зададената програма за събеседване могат да се използват литературни източници, до които кандидатите имат достъп.