Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности

   

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева

тел.: 02/9308 246

е-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com

Координатор: Анна Иванова

e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg тел: 02/971 51 84

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират и управляват човешката страна на организацията, включваща: организационно поведение, организационно развитие и управление на промяната, управление на човешките ресурси, организационно консултиране, изграждане на ефективни екипи, разрешаване на организационни конфликти, организационна култура и др.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

В магистърската програма се усвояват знания и се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси, консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на човешките ресурси, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на четвъртия семестър пред държавна комисия.

Професионални компетенции

В магистърската програма се развиват компетенции, необходими за управлението и развитието на човешкия капитал на съвременните организации, като се изграждат умения в областта на подбора, мотивирането и обучението на служителите, управлението на конфликти и кризи, емоционалната интелигентност и комуникативната компетентност. Изграждат се знания, умения и компетенции в значими за съвременните организации приложни области като организационно развитие и консултиране, управление на организационните промени, развитие на човешките ресурси, менторство и коучинг, лидерско развитие, изграждане и развитие на екипи.

Завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси в национални и международни организации. Те могат да работят като експерти и обучители, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да заемат мениджърски позиции в организации от държавния и частния сектор.

Прием: от зимен семестър.

Условия за прием:

Кандидатите трябва да са завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в следните области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки и Хуманитарни науки.

В програмата могат да кандидатстват и бакалаври и магистри с друга специалност, при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на човешките ресурси, управлението, обучението и консултирането на организации. При кандидатстването си тези кандидати, наред с другите документи, представят служебна бележка от организацията, в която работят, удостоверяваща заеманата позиция и трудовия стаж.

По изключение в програмата могат да кандидатстват и психолози, завършили в чужбина, когато курсът на обучение е три години (180 кредита).

Минимален успех: „добър“.

Кандидатите депозират заедно с документите си по прием и актуална автобиография на български език.

Кандидатите се явяват задължително на събеседване по програма, което се оценява с „Да“ или „Не“.

Класирането, при условие, че на събеседването са получили „Да”, е по бала от дипломата за завършената ОКС бакалавър или ОКС магистър, формиран като средноаритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.

Програма за събеседване за кандидатите за платена форма на обучение

  1. Мотивация и мотивиране на персонала
  2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
  3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
  4. Изграждане на екипи и работа в екип.
  5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

Събеседването е изцяло с практическа насоченост и няма за цел да установи наличието на теоретични знания по посочените проблеми. То е ориентирано към разкриване на мотивацията на кандидатите, досегашния им опит и очакванията за кариерно развитие в областта на трудовата и организационната психология, както и цялостното им познаване на разглежданите проблеми. За подготовка по зададената програма за събеседване могат да се използват литературни източници, до които кандидатите имат достъп.