Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Социална и криминална психология (за непсихолози)

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовнa

Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев

Координатор: Левена Езекиева

е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

тел.: 9308 476

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти със социалнопсихологическа насоченост за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Прием: от зимен семестър.

Условия за прием – важат за кандидати за места платена форма на обучение:

  1. В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена бакалавърска или магистърска степен от хуманитарни и други специалности
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с всички кандидати. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.