Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Психология на здравето (за кандидати с бакалавърска степен по Психология)

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Соня Карабельова
е-mail: karabeluov@phls.uni-sofia.bg; daniellp@phls.uni-sofia.bg

Координатор: Левена Езекиева
е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

received_1350593671664974

Магистърската програма Психология на здравето представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология.

Програмата е ориентирана към разширяване и задълбоча­ване на базисни теоретични и изследователски познания, ­към развитие и усъвършенстване на професионална компетентност, като е обвързана тематично с актуални обществено значими проблеми. В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за диагностично-експертна и консултативна дейност за намиране на адаптивни решения на индивидуално, групово и обществено равнище.

 

Завършилите програмата придобиват знания и компетентности в следните области:

Завършилите програмата придобиват професионална компетентност за: психологически консултации, работа с хора със здравословни проблеми и хронични заболявания, промяна на поведението и адаптация в мултикултурна среда, провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания, разработване и прилагане на програми за здравно образование. Завършилите програмата придобиват право на диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика.

Сфери на реализация: В системата на държавни, общински и частни здравни и социални служби; дневни и рехабилитационни центрове; медицински и фармацевтични компании; клиники и болници; образователни институции; изследователски центрове и институти; консултативни кабинети; неправителствени агенции и организации.

Условия за прием:

А) бакалавърска степен по психология;

Б) среден успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) - „добър“ или по-висок;

В) Събеседване с кандидатите върху интересите и мотивацията им за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Балообразуване: Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология да се извършва въз основа на:

1.Сумарната оценка от: среден успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“.