Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочно

Duration of instruction: 4 semesters

Form of instruction: Part-time

Director: Prof. Snezhana Ilieva, PhD, DSc

E-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com

Coordinator: Anna Ivanova

Email: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg Tel: 02/971 51 84

Магистърската програма по Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) има за цел да подготви специалисти, които да изследват и анализират организационните процеси и поведение в контекста на междукултурното взаимодействие и сътрудничество. Подготовката се осъществява в основни за съвременните организации проблемни области: кроскултурна комуникация, кроскултурна трудова и организационна психология, управление на конфликти и кризи, организационно развитие и консултиране, управление на човешките ресурси, менторство и коучинг, управление и развитие на екипи, виртуален труд и организация.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Обучението в магистърската програма по Организационна психология и кроскултурен мениджмънт се провежда на английски език и предоставя знания и умения в областта на организационна психология, като отчита кроскултурната перспектива в изследване на човешкото поведение в организациите и отговаря на изискванията за междукултурна компетентност и толерантност в развитието на човешките ресурси. Развиват се знания и умения за работа в междукултурна организационна среда и за прилагане на постиженията на трудовата и организационната психология за организационно развитие и управление на човешките ресурси.

 

Третият и четвъртия семестър са предвидени за усвояване на дисциплините с доминираща приложна насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа.

 

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на четвъртия семестър пред държавна комисия.

 

Професионални компетенции

 

В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за управлението и развитието на „човешката“ страна на съвременните организации, като се отчита ролята на културните и индивидуалните различия в ценностите, мотивацията и поведението на служителите. Изграждат се умения в областта на кроскултурната комуникация, управлението на конфликти и кризи, емоционалната интелигентност и междукултурната сензитивност и се развиват компетенции в значими за съвременните организации приложни области като коучинг и лидерско развитие, управление и развитие на екипи, организационно развитие и консултиране, стратегическо управление и управление на човешките ресурси. Завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика.

 

Професионална реализация

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси в национални и международни организации. Те могат да работят като експерти и обучители, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да заемат мениджърски позиции в организации от държавния и частния сектор.

 

Прием: от зимен семестър.

 

Условия за прием:

 

Кандидатите трябва да са завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в следните области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки и Хуманитарни науки.

 

В програмата могат да кандидатстват и бакалаври и магистри с друга специалност, при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на човешките ресурси, управлението, обучението и консултирането на организации. При кандидатстването си тези кандидати, наред с другите документи, представят служебна бележка от организацията, в която работят, удостоверяваща заеманата позиция и трудовия стаж.

 

В програмата могат да кандидатстват и завършилите в чужбина, когато курсът на обучение е три години (180 кредита).

 

Минимален успех: „добър“

 

Кандидатите предоставят автобиография на английски език и документ за владеене на писмен и говорим английски език и се явяват задължително на интервю, което се оценява с „Да“ или „Не“.

 

При интервюто се вземат под внимание комуникативните способности, културата на изразяване, мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма, както и предходния им опит.

 

Класирането, при условие, че на събеседването са получили „Да”, е по бала от дипломата за завършената ОКС бакалавър или ОКС магистър, формиран като средноаритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.