Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психология

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 3 семестъра + 1 семестър
учебна практика (избираем)
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Пламен Калчев
е-mail: ppkalchev@yahoo.com
pkalchev@phls.uni-sofia.bg

Координатор: Левена Езекиева
е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

20151203_113651_001R

Дипломирали се възпитаници на програмата и проф. Калчев

още за програмата

и още малко

и на английски

Магистърската програма Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология.

Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, с юноши, с техните учители и семейства.

Завършилите програмата придобиват знания и компетентности в следните области: Диагностика на психичното развитие – норма и патология (готовност за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, емоционални разстройства, агресия, деструктивно и рисково поведение, взаимоотношения с връстниците). Консултиране на деца и юноши – индивидуално и в група, подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие, социализацията и развитието на жизнени умения; професионалното ориентиране и кариера; Подпомагане на кооперацията и установяване на сътрудничество между училището, семейството и другите служби, ангажирани с проблемите на детско-юношеското развитие; Участие в мултидисциплинарен екип за работа в клиники и специализирани институции за деца и юноши; Сътрудничество с други професионалистиза разработване и реализация на програми за деца и юноши с различни особености и нужди, за превенция на поведенчески и емоционални проблеми; за управление на кризисни ситуации, превенция и ефективна интервенция.

Сфери на реализация: в системата на държавните и частните училища и детски градини; общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето и други); клиники и болници; университети; частни консултативни кабинети; съдебна система и полиция.

Условия за прием:

А) за студенти с бакалавърска степен по психология, завършили СУ, вместо полагане на писмен изпит – тест за базови знания по психология на развитието в детска и юношеска възраст, за оценка на базовите знания да се признава средната оценка от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и 2;

Б) за студенти с бакалавърска степен по психология, които не са завършили СУ, се изисква явяване на писмен изпит – тест за базови знания по психология на развитието (студентите, завършили СУ, могат по желание също да изберат явяване на писмен изпит – тест за базови знания, ако предпочетат този компонент от балообразуването да се формира не от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и 2, а от резултатите от теста).

Балообразуване: Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология да се извършва въз основа на:

1.Сумарната оценка от: средния семестриален успех (с коефициент 1,5); успеха от дипломирането (с коефициент 1,5); среден успех от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и 2 (с коефициент 1) – за бакалаври от СУ, или оценка от писмения изпит – тест (с коефициент 1), за бакалаври психолози от други университети.

2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор по предпочитана от кандидата тема от програмата, както и за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

Програма

1. Развитие на личността в детска и юношеска възраст

1.1.Психодинамичен подход (З. Фройд, Е. Ериксън);

1.2. Етологичен подход (Д. Боулби, М. Ейнсуърт);

1.3. Поведенчески теории и теории за социалното учене (Д. Уотсън, Б. Скинър, А. Бандура);

1.4. Културно-историческа теория (Л. Виготски и др.);

2. Когнитивно развитие в детска и юношеска възраст

2.1. Теорията на Ж. Пиаже за развитието на интелекта;

2.2. Развитие на мисленето и речта (Л. Виготски);

2.3. Информационният подход към когнитивното развитие;

3. Особености в развитието на възприятието, вниманието и паметта;

4. Структура и развитие на самосъзнанието в детска и юношеска възраст. Формиране на идентичност;

5. Морално развитие. Агресия и просоциално поведение.

Методически указания

Писменият изпит – тест включва, 50 въпроса, насочени към основни моменти от съдържанието на програмата. Въпросите са от закрит тип и предполагат избор от няколко варианта за отговор. Оценката от теста се извърша по точкова система, която се трансформира в степени от 2 до 6.

Събеседване – до него се допускат кандидатите, преминали успешно писмения изпит – тест. Събеседването предполага обсъждане на предпочитана от кандидата тема от програмата. Поощряват се разсъжденията и личната гледна точка по излагания проблем. Оценката от събеседването е „да“ или „не“.

Литература

Литература – изследвания

Выготский, Л. С. Собрание сочинений. М., 1983, т. 3, т. 4.

Виготски, Л. С. Мислене и реч. С., 1983.

Димитров, И. Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. С., Просвета, 2001.

Ериксън, Е. Идентичност: младост и криза. С., 1996. (Вж. също Ериксън, Е. Идентичността: младежта и кризата. Педагогика, 1993, ¹ 7/8, 3–61.).

Пиаже, Ж. Психология интеллекта. Логика и психология. М., 1992. (вж. също: Пиаже, Ж. Психология на интелекта. Педагогика, 1996, ¹ 8, 3–100.).

Фройд, З. Въведение в психоанализата. С., 1990.

Фройд, З. Детската душа. С., 1993.

Bowlby, J. Attachment and loss. Vol. I, Attachment. London/New York, 1982/1969 /Bowlby, J. Attachment and loss. Vol. 2: Separation: Anxiety and anger. London/New York, 1973 /Bowlby, J. Attachment and loss. Vol. 3: Loss: Sadness and depression. London/New York, 1980.

Учебници и учебни пособия

Бърк, Л. (2012). Изследване на развитието през жизнения цикъл. С.: Дилок.

Kail, R. (2012). Children and their development, 6th еd., Boston: Pearson.

Shaffer, D., K. Kipp (2014). Developmental psychology: Childhood and adolescence, 9th ed. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.

Siegler,R., J. DeLoache & N. Eisenberg (2011). How children develop. 3rd. ed. New York: Worth Publishers.

Забележка: Посочените учебници и учебни пособия са примерни.