Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 5 семестъра
+ 1 семестър учебна практика (избираем)
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д- Камелия Ханчева
е-mail: hancheva@phls.uni-sofia.bg

Координатор: Левена Езекиева
е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

детска

Възпитаници на програмата, минути преди връчването на дипломите

още за програмата

и още

и още на английски

Магистърската програма Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология.

Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, с юноши, с техните учители и семейства.

Завършилите програмата придобиват знания и компетентности в следните области: диагностика на психичното развитие – норма и патология (готовност за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, емоционални разстройства, агресия, деструктивно и рисково поведение, взаимоотношения с връстниците); Консултиране на деца и юноши – индивидуално и в група, подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие, социализацията и развитието на жизнени умения; професионалното ориентиране и кариера; Подпомагане на кооперацията и установяване на сътрудничество между училището, семейството и другите служби, ангажирани с проблемите на детско-юношеското развитие; Участие в мултидисциплинарен екип за работа в клиники и специализирани институции за деца и юноши; Сътрудничество с други професионалистиза разработване и реализация на програми за деца и юноши с различни особености и нужди, за превенция на поведенчески и емоционални проблеми; за управление на кризисни ситуации, превенция и ефективна интервенция.

Сфери на реализация: в системата на държавните и частните училища и детски градини; общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето и други); клиники и болници; университети; частни консултативни кабинети; съдебна система и полиция.

Условия за прием:

 

  • Завършена бакалавърска степен по специалност в областта на хуманитарните, педагогическите или социалните науки. Приемът в магистърската програма по Детско-юношеска и училищна психология, за специалисти с хуманитарна насоченост, позволява и кандидатстването на бакалаври със специалности в областта на здравеопазването, изкуствата и спорта.
  • В програмата могат да кандидатстват и магистри, които имат предходна степен професионален бакалавър в областта на хуманитарните, педагогическите или социалните науки, както и бакалаври с друга специалност, изпълняващи условието за постоянна работа като учител или педагогически съветник в училище поне 6 месеца (стажът се удостоверява със служебна бележка).
  • Среден успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) – Добър.
  • Събеседване (интервю) с кандидатите върху интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

 

Балообразуване: класирането на успешно преминалите през събеседването кандидати се извършва въз основа на средния успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

Обучение: Студентите без образователна степен бакалавър по Психология преминават през двата модула на обучение – Базов и Специализиран.

В рамките на Базовия модул те посещават лекции и семинари по програмата за редовни студенти от бакалавърска степен на специалност Психология, към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През първите два семестъра на обучение те полагат бакалавърските изпити по шест базови дисциплини: Психология на развитието в детска и юношеска възраст, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологическо измерване, Клинична психология и Психопатология и психиатрия. Програмата на Специализирания модул е идентична с изучаваната в магистърската програма по детска и юношеска психология (диагностика и консултиране) за завършили бакалавърска степен по Психология. Учебната практика (шести, допълнителен семестър) е избираема и студентът може да се дипломира със или без преминаване през този модул на обучение (във втория случай вземането на учебната практика се отбелязва в дипломата). Модулът „Учебна практика“ се провежда само в платена форма на обучение.

Организация на програмата: Минимален хорариум 1600 часа, от тях 1330 от задължителни дисциплини, 120 от избираеми и 150 часа за подготовка на магистърска теза: общо 150 кредита. В програмата са включени 6 дисциплини от бакалавърската степен на специалност Психология и 16 специализирани дисциплини, 10 от които задължителни и 9 избираеми. Програмата включва 420 часа практически занятия (90 часа „Практикум проблемно поведение в детска и юношеска възраст“ + 300 часа към 6 задължителни дисциплини + 30 часа от избираеми дисциплини). Избираемите дисциплини са разпределени в трети, четвърти и пети семестър. За подготовка на магистърска теза са предвидени 15 кредита (150 часа), които се прибавят към получените от задължителните дисциплини.