Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / Медии, комуникация, култура

   

Програмата не обявява прием през учебната 2023/ 24

 

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц.д-р Валентина Георгиева valentinvg@phls.uni-sofia.bg

Програмата е предлага на студентите фундаментални и приложни знания в областта на медиите и културните изследвания. Програмата наследява утвърдените традиции на Философски факултет и специалност „Културология“ в търсенето на пресечни точки между полета на съвременните медийни изследвания, медиите като елемент на демократичната публичност, науките за културата и теориите за репрезентацията, изследванията на популярната култура, културните и креативните индустрии.

Специално внимание се отделя на връзката между теория на комуникацията и културологични изследвания, различните методи на дискурсивен анализ, изследване на медиите с методите на културната антропология, ролята на медиите за установяване на различни форми на идентичност (групова, колективна, съсловна, културна, национална и т.н), дигитални медии и публичност. Друг основен тематичен кръг, застъпен в програмата, разглежда връзките между медиите и социалната и политическа икономики на обществото: от локалните телевизии и рекламния пазар до мултимедийните продукти, онлайн медиите и офлайн пазарите, ефектите от дигиталния обрат, от настъпващото медиатизиране на културата.

Магистърската програма е интердисциплинарна по характер и предлага подготовка както по теория на медиите и репрезентациите, така и практическа подготовка по методология на провеждане на културологични изследвания, анализ на медийно послание, критически подходи към продукта на културните индустрии. Участието в програмата на утвърдени преподаватели от различни дисциплини е изключително стимулираща рамка за изследването на съвременни медийни и културни феномени. Студентите, завършили програмата, могат да се реализират като изследователи и практици в полето на медиите. Сферата на професионална реализация включва различни институции в областта на медиите, комуникациите и креативните индустрии..

Обучението обхваща два семестъра, в първия са съсредоточени задължителните дисциплини, а вторият е отворен към избираеми курсове и подготовка на дипломна работа. Студентите завършват с магистърска теза (първа дата за защита през септември-октомври в годината, следваща годината на прием).

Цели на магистърската програма: На бъдещите студенти се предлага специализирано изучаване на практиките на масовите средства за комуникация, насочено към усвояване на добри журналистически практики и критически аналитичен подход към недостатъците на медийната сфера в България. Особено внимание се обръща на тяхното приложение в проблемни ситуации.

Условия за кандидатстване: Кандидатите трябва да са завършили висше образование в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование с успех не по-нисък от добър в полето на хуманитарните и социални дисциплини, като например: журналистика, културология, науки за информацията и комуникацията, философия, социология, европеистика, но също право, икономика, както и други социални и хуманитарни специалности. Ползването на един от следните чужди езици – немски, френски, английски – дава предимство при кандидатстване.
Балообразуване:
1. Среден успех от дипломата за завършено висше образование
2. Оценка от събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка. В балообразуването може да участва оценка от събеседване, получена в една от другите три магистърски програми по културология, а именно „Културна антропология“, „Изкуства и съвременност (20-21 век)“, „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.