Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: гл.ас. д-р Кирил Василев

е-mail: ръководител на програмата: kvassilev2@gmail.com

секретар: Ангелина Чипева - chipeva@phls.uni-sofia.bg

 

Програмата е в редовна форма на обучение с времетраене три семестъра. Насочена е предимно към бакалаври от хуманитарните и социални науки и възпитаници на училищата по изкуствата, но могат да кандидатстват випускници от всички професионални направления. Изучава се модерната класика: най-важните автори, творби и художествени процеси на XX и XXI век, връзките между отделните изкуства, жанрови и стилови направления, мястото на изкуствата в съвременния свят. Разглеждат се връзките на изкуствата с други културни сфери (изкуства и философия, изкуства и религия, изкуства и популярна култура, изкуства и медии и пр.), създават се умения за интерпретация и критика на художествени произведения. Програмата въвежда и в проблемите на мениджмънта, културните политики и пазара за изкуства. Тя предлага практикуми, свързани с актуални проблеми и инициативи на българското, балканското и европейското изкуство. Практическите занимания запознават студентите със законодателството и институциите в областта на културата и изкуствата, въвеждат ги в мрежата от реални учреждения, програми и финансиращи организации, подпомагащи и управляващи изкуствата днес. Завършилите са специалисти в историята на съвременните изкуства, културното управление и политики. В хода на обучението програмата осигурява контакт с известни съвременни български, балкански и чуждестранни творци, критици и изследователи на изкуствата, въвежда студентите в епицентъра на съвременния художествен живот.

 

Прием: от зимен семестър

 

Условия за прием – важат за кандидати за места държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:

1. Диплома за завършено висше образование, независимо от професионалното направление.

2. Среден успех от дипломата за завършено висше образование най-малко мн. добър (5,00);

3. Събеседване с кандидатите за интереса и мотивацията им за обучение в програмата, както и върху теми, свързани с общата и художествената им култура.

 

Балообразуване: Среден успех от т. 2 и т. 3 от условията за прием. При равен успех предимство имат възпитаници на Софийския университет.