Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / История на жените и половете (на английски език)

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Валентина Миткова
е-mail: v.mitkova@phls.uni-sofia,bg

В партньорство с пет европейски университета, Философският факултет на СУ предлага първата съвместна европейска интер-дисциплинарна магистърска програма по История на жените и половете. Предназначена е за студенти, желаещи да получат екс-пертни знания и международен опит в областта на историческите и социалните изследвания на взаимоотношенията между половете и да участват в международен обмен.
Програмата лансира интегрални перспективи, за да разположи изучаваните процеси в по-широк контекст. Със своя сравнителен и транснационален фокус програмата цели да: изследва в истори-ческа перспектива свързаните с взаимоотношенията между поло-вете различия и сходства в европейските култури и общества; из-следва ролята на пола в европейската история, във формирането на индивидуални и колективни идентичности; постави под въпрос неравенствата, свързани с половите йерархии в различни социални контексти.

Учебният план е изработен в съответствие с принципите на Бо-лонската декларация. Той е съгласуван между университетите партньори, за да осигури оптимални възможности за мобилност на студентите. Всеки от университетите-партньори: Университет Люмиер, Лион, Франция (координатор); Виенски университет, Австрия; СУ „Св. Климент Охридски“, България; Централноевро-пейски университет Будапеща-Виена, Унгария/Австрия; Универ-ситет-Бохум, Германия; Университета на Падуа, Италия – предлага курсове по основни въпроси на социалните изследвания на пола и историята на жените и половете. Удържайки като водеща истори-ческата перспектива, с подчертан акцент върху социално- и кул-турноисторическата гледна точка, интердисциплинарните учебни курсове привличат материал и методологически иновации и от други дисциплини като философия, социология, антропология, литературна теория.
Организация на учебния процес: Учебният план включва неголямо ядро (общо 20 кредита) от задължителни курсове, предназначени да въведат основни понятия, подходи и методи на историята на жените и половете и богат набор от избираеми курсове (общо 60 кредита), което дава възможност на студентите за индивидуализа-ция на обучението и профилиране в съответствие със собствените интереси. Избираемите курсове създават оптимален баланс между по-широка перспектива, отворена към социалните и исторически изследвания на взаимоотношенията между половете и необходи-мия минимум от знания в някои основополагащи проблемни об-ласти.

Студентите от магистърската програма се обучават поне един семестър в някой от университетите партньори – във Виена, Лион и Будапеща, Падуа, Бохум (обмяната се финансира по програмата ЕРАЗЪМ) и участват в международна интензивна програма след втория семестър (финансирана от Европейския съюз), провеждана всяко лято в различна страна. Всички курсове в СУ се предлагат на английски език.
Прием: от зимен семестър. Прием от летен семестър се осъществява само при наличие на свободни места и решение от страна на програмата.
Условия за прием – важат за кандидати за места в държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:
1. Завършено висше образование с образователна степен „ба-калавър“ или магистър след средно образование (в България или в чужбина), удостоверена със съответния документ (диплома) с ус-пех минимум Добър, в полето на хуманитарните и социални дис-циплини, като например: журналистика, културология, науки за информацията и комуникацията, философия, социология, европе-истика, но също право, икономика, както и други социални и ху-манитарни специалности.
2. Свободно писмено и говоримо владеене на английски език.
3. Мотивационно писмо до две страници (желателно на анг-лийски език) и събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка.
Балообразуване: среден успех от т. 1 и т. 3 от условията за прием.

https://www.univ-lyon2.fr/master-matilda-histoire-europeenne-des-femmes-et-du-genre
Master MATILDA : Histoire européenne des femmes et du genre - Université Lumière Lyon 2

THE FIRST EUROPEAN MASTER IN WOMEN’S AND GENDER HISTORY (in ENGLISH)

Length of Study: 3 semesters
Form of Study: full-time
Director: Assoc. Prof. Valentina Mitkova, PhD
e-mail: v.mitkova@phls.uni-sofia,bg
Secretary: Angelina Chipeva - chipeva@phls.uni-sofia.bg

Established as part of the EU Erasmus program, the MATILDA European Master in Women’s and Gender History is designed for stu-dents wishing to develop expertise in women’s and gender history, as well as European history, and who are interested in intercultural ex-change.
Students can expect to study at least at two different partner in-stitutions (a ‘home’ and a ‘host’ institution), choosing from among the following:
The Université Lumière Lyon 2 (coordinating institution)
Central European University (CEU), Budapest /Vienna
University of Vienna
The Sofia University St. Kliment Ohridski
Universià degli Studi di Padova
Ruhr-Universität Bochum

Program Definition
The MATILDA curricula at the partner universities include cours-es in core subjects in women’s and gender history (theory, methodol-ogy and research skills). Thematic foci, ranging from mediaeval on-going to contemporary history, include the gendered history of: edu-cation; work; family and the life course; migrations; political systems; nationalism, post/colonialism, post/socialism; social movements; feminisms; science; masculinity. MATILDA supports integrative per-spectives which go beyond local, regional, and national histories in order to situate these histories, as well as European history as a whole, in broader contexts. With its focus on comparative, entangled and transnational history, MATILDA aims to:
explore the history of gender differences and similarities in Euro-pean cultures and societies;
investigate the role of gender in shaping European history;
challenge gender inequalities.
Transparency and comparability are assured through the European Credit Transfer System and Diploma Supplement/Transcript.

Sofia University MATILDA program is spread over three semes-ters, includes 90 ECTS, and links the above-mentioned leading Euro-pean universities in an exciting, innovative and unique venture. The curriculum includes 20 credits from mandatory courses which intro-duce some basic concepts, approaches and methods of the wom-en’s/gender history and a great number of elective (optional) courses which makes it possible for the students to individualize their study according to their own interests.
Entry requirements: In addition to meeting Sofia University’s general entry requirements, MATILDA applicants should possess a BA degree and submit a motivation letter (up to 500 words). As the program is taught in English a good command in written and spoken English is required, as well.
For further information please visit the main Matilda website:
https://www.univ-lyon2.fr/master-matilda-histoire-europeenne-des-femmes-et-du-genre
Master MATILDA : Histoire européenne des femmes et du genre - Université Lumière Lyon 2
ink>