Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Европеистика / Европейски проекти

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Мария Стойчева
е-mail: stojchevap@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Людмила Петрова
е-mail: petrova@phls.uni-sofia.bg
тел.: 02 80 05 195

Програмата е с продължителност от 2 семестъра. Завършилите програмата придобиват квалификация „магистър по европеистика – eвропейски проекти“. Обучението е ориентирано към широк кръг специалисти с бакалавърска и магистърска степен, подготвяни в програмата за разработване, участие, изпълнение и оценка на проекти с подчертана практическа ориентация.

 

Програмата подготвя висококвалифицирани експерти за национални, областни, общински, управленски, образователни и културни институции и неправителствени организации.

 

Програмата акцентира върху:

 

  • запознаване с различни модели на разработване, ръководство, оценяване, финансиране и разпространение на европейски проекти;
  • съвременни дигитални умения чрез активно използване на интерактивни методи на обучение, симулации и платформи за електронно обучение;
  • научно осмисляне на проектната дейност;
  • практическо oбучение на специалисти за работа в конкурентни и кризисни среди, налагащи ефикасно преодоляване на границите между теория и практика;
  • практическа работа по текущи покани за проектни предложения на централизирани, децентрализирани европейски и оперативни програми.

 

Условия за прием:

 

  1. За прием в магистърската програма могат да кандидатстват завършили бакалавърска или магистърска програма по всички специалности от всички професионални направления със среден успех от семестриалните и държавните изпити не по-нисък от Добър.
  2. Събеседване по приложен кръг от теми (коефициент 2) за кандидатите за места по държавна поръчка.

 

Балообразуване: За кандидатите за места по държавна поръчка балът се образува като сбор от среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит, делен на 2, плюс удвоената оценка (от 2 до 6) от събеседването.

 

За кандидатите за платена форма на обучение балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.

 

Теми за събеседване

 

  1. Институции на Европейския съюз
  2. Общи политики на Европейската общност
  3. Собствена проектна идея