Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Библиотечно-информационни науки / История на книгата и четенето

   

Програмата не обявява прием за учебната 2024/25

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова
тел.: 02 8704236
е-mail: daskalova@phls.uni-sofia.bg

В магистърска програма „История на книгата и четенето“ (ИКЧ) се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен).

 

Кандидатите трябва да се явят на събеседване за мотивацията, очакванията и основните интереси в областта на историята на книжовната култура.

Обучението в магистърска програма „История на книгата и четенето“:

  • e ориентирано към всеки, който се интересува от миналото и настоящето на книжовната култура и издателския бизнес - от появата на кодекса до съвременните електронни издания; към историци, филолози, културолози, журналисти, но и към библиотекари, издатели, антиквари, изследователи, мениджъри на специални сбирки, музейни работници в областта на писменото културно наследство и инспектори по издирването на загубени културни паметници; библиофили;
  • се основава върху теориите за книжовната култура и историята на книгата, за да идентифицира идеологическите предизвикателства пред издателската дейност и начините, по които съвременните практики са формирани от различни социални, икономически и технологически развития в хода на историята;
  • цели студентите да придобият знания за основните етапи в развитието на ръкописната и печатната традиция (българска и чужда, най-вече европейска, но също византийска, арабска, персийска, османотурска); за разпространението и рецепцията на текстове и тяхното въздействие върху различни исторически съществували и съвременни общества (дали книгите и текстовете изобщо предизвикват революции и социална промяна?);
  • цели формиране на технически умения за ефективно използване на съществуващата информационна – традиционна и електронна – инфраструктура, свързана с историята и съвременното състояние на книжовната култура;
  • цели формиране на критически способности за оценка на различни по характер информационни ресурси, свързани с изучаваната проблематика;

Обучението в магистърска програма „История на книгата и четенето“ се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: история и теория на книгите и четенето; консервация и реставрация на културното книжовно наследство; онлайн ресурси и електронни издания. Обучението е изградено на модулен принцип, като се цели баланс между знанията и уменията в изброените направления.

Студентите придобиват професионални компетентности: за научно-изследователска работа; за поддържане и развитие на дейности, свързани с книжовната култура; за прилагане на съвременни методи в различни сфери по създаването, опазването, разпространението и рецепцията на книгите като информационни продукти; за сътрудничество с различни културни институции, имащи за предмет книгите, четенето, повишаването на грамотността и образованието в българското общество в период на динамични технологични промени и предизвикателства пред книжовните медии в тяхната традиционна форма.

Завършилите магистри са подготвени за:

  • продължаване в по-горна научно-образователна степен (докторантска) в различни сфери на научното знание;
  • работа по систематизирането и оценката на книги и издания, съхранявани в различни културни институции – като държавни, общински и специални музеи и специализирани библиотечни фондове (манастирски, църковни и пр.) - останали до настоящия момент (по различни причини) неизвестни и неизползвани;
  • работа в различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции, имащи за предмет книжовната култура;
  • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
  • разпространение и търговия с книжовни ресурси.

Балообразуване:

1. Успех от дипломата за завършена бакалавърска (или друга магистърска) степен (най-малко добър 4).

2. Оценка от събеседването с комисия от трима преподаватели в магистърската програма върху мотивацията, очакванията и общата подготовка в областта на историята на книжовната култура.