Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Катедра Реторика / Реторика

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)/ 3 семестъра (неспециалисти)
Форма на обучение: задочна
Език на обучение: български

 

Ръководител: доц. д-р Герасим Петрински

Е-mail: petrinski@phls.uni-sofia.bg

Координатор: Весела Кибарова

Адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 1, и каб. 133

Е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg

02 / 80 05 275

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „РЕТОРИКА”

Катедра „Реторика” има 45-годишна история. Тя започва като самостоятелно звено в рамките на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1989 г. Катедра „Реторика” е част от Философския факултет.
През 2003 г. стартира магистърска програма „Реторика”, която е акредитирана с най-висока оценка в рамките на Философския факултета. Дипломиралите се магистри са над 100.

 

Образователен фокус на Магистърска програма “Реторика”

Програмата е предназначена за всички, които се интересуват от реторическата теория и практика, от комуникативните техники и похвати, от формирането на умения за успешни презентации и промоции, за ефективно участие и представяне в медии, за водене на преговори и делови срещи, за провеждане на интервюта – както в медиите, така и в отделите за човешки ресурси и консултантски организации за набиране на кадри.

Програмата е за всички, които искат да подобрят езика, стила и аргументативните си умения. Насочена е и към тези, които желаят да прецизират езика на тялото си по време на комуникация, да разчитат чуждото невербално поведение, да улавят лъжа и опити за манипулиране.

Обучението в МП „Реторика” е интердисциплинарно и има подчертано приложен характер. Реторическите тренинги и практикуми се провеждат с видео и мултимедийна техника. В процеса на обучение на студентите се използват активно възможностите на интернет, на социалните мрежи и електронните платформи.

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър по реторика“ могат да намерят реализация като: експерти по публично говорене; консултанти и говорители на партии, институции и неправителствени организации; специалисти в отдели за връзки с обществеността и рекламни агенции; журналисти в електронни медии; мениджъри по комуникации; треньори по комуникативни умения в различен тип обучителни агенции; медиатори; специалисти по изготвяне на речи и речеви анализатори; преподаватели по реторика в средните и висшите училища и др.

 

Условия за прием

  1. Бакалаври и магистри без ограничение на специалността и висшето училище.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над „Добър”.

Мотивационно интервю по въпросник, посочен по-долу, за кандидатите по държавна поръчка. За класиране за местата по държавна субсидия магистърска програма „Реторика” признава резултати от положени изпити/събеседвания, получени при кандидатстване във всички останали магистърски програми в рамките на Философския факултет за настоящата учебна година.

За места субсидирани от държавата, съгласно ЗВО и Правилника за кандидатстване в образователно-квалификационна степен „магистър“, имат право да кандидатстват завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Балообразуване: Общият бал за местата по държавна субсидия се формира от средната оценка от семестриалните изпити и средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ + оценката от проведеното с кандидата мотивационно интервю. Оценяването се извършва по шестобалната система със стъпка 0,25 стотни.

 

Въпроси за мотивационно интервю

  1. Вашите представи за реториката и ораторското изкуство.
  2. Вашето виждане за езика на тялото (невербална комуникация) в ораторското изкуство.
  3. Наблюденията Ви за истина и манипулиране в съвременното политическо говорене.
  4. Вашето виждане за ролята на масмедиите в политическата реторика.
  5. Вашите наблюдения и Вашият опит в използването на ораторско изкуство в глобалната мрежа.
  6. Вашето становище за ефективността на глобалната мрежа при организирането на големи аудитории в България в условията на съвременната публичност.
  7. Гледната Ви точка относно конкуренцията между ораторството чрез медии и интернет и живото ораторско въздействие.
  8. Собствен анализ и интерпретация на излъчени на видеозапис чужди ораторски изяви: лекции, речи, доклади, дискусии, дебати и пр., с цел преди всичко установяване на началната компетентност на бъдещите магистри по реторика.

 

Платено обучение

Кандидатите за платено обучение не се явяват на мотивационно интервю. Същите се класират според дипломата си за висше образование, като общият бал се сформира от средна оценка от семестриалните изпити + средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”.

Програмата завършва със защита на магистърска теза.

Какво мислят за програмата нейните възпитаници