Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Покана за участие в международна конференция на тема "Съединението прави силата"

   
Untitled-4

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“, Жан Моне Център за високи постижения с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“ организират Пета международна конференция на тема:Съединението прави силата от 31 май до 1 юни 2018 г. в гр. София

Място: Конферентна зала на Дома на Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124

На 1 януари 2018 г. България пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в сложен и динамичен период, в който трябва да бъдат взети важни решения. Нашата страна се стреми да постигне целите си като ротационен председател посредством три лесно запомнящи се подхода. Те обхващат трите най-важни сфери, от които зависи бъдещето на Европейския съюз – както вече придобиха популярност сред българското общество „трите К“ - консенсус – конкурентоспособност - кохезия. Конкурентоспособността е определяща за икономическия просперитет на гражданите, кохезията е предпоставка за социално стабилен Европейски съюз, а консенсусът е необходим за единството и напредъка на нашия съюз. Няма да бъде пропуснато и четвърто „К“ – културата, защото културата е тази, която отличава Европа като мярка за цивилизация.

Мотото на българското председателство „Съединението прави силата“ е заглавие и на Петата международната конференция на катедра „Европеистика“. Основната цел на конференцията е да допринесе за дискусиите по приоритетите на председателството:

 

 • Бъдещето на Европейския съюз и младите хора - икономически растеж и социално сближаване;
 • Сигурност и стабилност в силна и единна Европа,
 • Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани
 • Цифровата икономика и уменията на бъдещето

Реално това са актуалните въпроси пред Европейския съюз – какво бъдеще да изберем за Европа, как да продължим заедно, какви решения да вземем, какви конкретни стъпки да направим, за да бъдем обединени и силни. Конференцията ще играе ролята на граждански конвент за предлагане на идеи за посрещане на новите предизвикателства пред социално-икономическото и териториално сближаване в Европейския съюз, повишаване на конкурентоспособността и подобряване стандарта на живот на европейските граждани.

Конференцията е предназначена основно за университетски преподаватели и анализатори от държавите членки на ЕС, както и от държави, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС или от държави, които са част от Европейската политика за съседство.

 

Важни дати:

Срок за изпращане на заявка за участие (приложена по-долу): 28 февруари 2018 г.

Заявилите участие ще бъдат уведомени за решението на Научния и организационен комитет до 15 март 2018 г.

Срок за изпращане на докладите на одобрените участници: 10 май 2018 г.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в специален сборник, след като бъдат рецензирани.

Научен и организационен комитет

 1. Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – председател на Научния и организационен комитет
 2. Проф. дсн Георги Димитров, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 3. Доц. д-р. Йован Андоновски, Юридически факултет, Университет „Гоце Делчев“, Македония
 4. Гл.ас. д-р Мируна Балошин, Факултет по европеистика, Университет „Бабеш-Боляй“, Клуж, Напока, Румъния
 5. Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 6. Доц. д-р Мирела Велева, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 7. Доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
 8. Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ – България
 9. Д-р Линка Тонева-Методиева – Институт „Политики за развитие“, България
 10. Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 11. Д-р Борислав Мавров, Европейски институт, България

 

Работни езици:

Работните езици на конференцията са английски и български.

Програма на конференцията:

Конференцията ще започне в 9:00 часа на 31 май 2018 г. (цял ден) и ще приключи към 13:00 часа на 1 юни 2018 г. Подробна програма ще бъде изпратена до участниците след получаване на докладите на участниците.

Финансови въпроси:

Не се изисква такса за участие в конференцията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Всеки доклад следва да включва абстракт и 5 ключови думи (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Абстрактът следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада.

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, …

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Заявката за участие изпратете на: euconference2018@gmail.com до 28 февруари 2018 г.