Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

   

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Философски факултет на СУ „Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по проекти на две интердисциплинарни теми: „1989 - 2019: З0 години преход и промени“, „Граници в социалните и хуманитарни науки“ или за осъществяване на самостоятелно изследване в приоритетите на научните области на Философски факултет (философия, психология, социология, антропология и науки за културата, политически науки, публична администрация, обществени комуникации и информационни науки):

  1. 3 места за новоназначени пост-докторанти с месечно възнаграждение за пълен работен ден от 1 500 лв. или 6 места за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение от 750 лв.
  2. 4 места за новоназначени млади учени с месечно възнаграждение за пълен работен ден от 900 лв. или 8 места за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение от 450 лв.
  3. 6 места за вече назначени млади учени с месечно възнаграждение до 350 лв.

 

В конкурса могат да участват български граждани и граждани на ЕС, работещи в страната или чужбина, отговарящи на критериите на Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен (до 10 години след получаване на първа магистърска степен) и пост-докторант (5 години след получаване на ОНС „доктор“, съответно PhD).

Кандидатите трябва да представят до 17,00 ч. на 15.02.2018 г. в електронен вариант или на хартиен носител:

  1. Заявление за участие в подборната процедура (за пост-докторанти или млади учени, като се посочва времетраенето на работния ден от 8 или 4 часа) или заявление за допълнително възнаграждение (за вече назначени млади учени).
  2. CV – европейски формат.
  3. Копия от диплома за първа магистратура, респективно ОНС „доктор“ или PhD при кандидатстване по т. 1 и 2; заповед за назначаване на трудов договор - по т. 3.
  4. Списък с публикации.
  5. Списък за участие в национални и международни проекти, специализации и научни конференции с доклад/научно съобщение у нас и в чужбина.
  6. Проектно предложение за работа по интердисциплинарен проект или самостоятелно изследване с най-общ план на работата за една година, евентуалното издание и езика на публикацията на резултатите, както и виждания за по-нататъшното ѝ продължаване в рамките на още две години (до 6 стандартни страници).

В електронен вариант документите са изпращат на адреси: denkov@phls.uni-sofia.bg и cheresharova@phls.uni-sofia.bg, а на хартиен носител: 1504 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Философски факултет, 47 кабинет, Ирена Черешарова.

Критерии за предварителен подбор:

Критерий Точки
1 Защитена дисертация 10
2 Защитена първа магистърска теза 5
3 За всяка следваща магистърска теза 2
4 Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза 5 точки на публикация
5 Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза 3 точки на публикация
6 Участие в проекти, финансирани от ФНИ към МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции 3 точки на проект
7 Участие в проекти на Философски факултет 3 точки на проект
8 Краткосрочни специализации в чужбина (между 10-30 дни) 5 точки
9 Дългосрочни специализации в чужбина (над 30 дни) 7 точки
10 Участие в научна конференция с доклад/научно съобщение 2 точки
11 Оригиналност, приносен характер, график и изпълнимост на проектното предложение до 20 точки

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20.02.2019 г., като до интервю с комисията по подбора ще бъдат допуснати кандидати с най-много точки. Интервюто ще се проведе на 25 и 26.02.2019 г. от 10.00 ч. в 48 кабинет на Ректората от комисията за Философски факултет. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на 27.02.2019 г. Договорите за назначение или допълнително възнаграждение на вече назначените ще бъдат сключени след 01.03.2019 г.

За допълнителна информация: проф. Димитър Денков, декан на ФФ, denkov@phls.uni-sofia.bg; Ирена Черешарова, инспектор „Магистърски програми и докторанти“, cheresharova@phls.uni-sofia.bg