Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/17

   

Кампанията за избор на дисциплини за летен семестър на учебната 2016/17 г. ще бъде активна от 15.11. до 01.12.2016 г.

Кампанията за избор на дисциплини за летен семестър на учебната 2016/17 г. ще бъде активна от 15.11. до 01.12.2016 г. В периода от 07.12 до 15.12. 2016 г. всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от нестартиращи дисциплини, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.

Избирането на дисциплини става през електронната система: https://susi.uni-sofia.bg/. Опцията за избиране през системата ще бъде достъпна и задължителна за всички студенти в ОКС “бакалавър“, редовна форма на обучение. Студентите в магистърските програми на факултета би трябвало да получат съобщение от координаторите на програми за начина, по който ще избират. В най-общия случай това също ще се случи през СУСИ.

Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи отговорност за съответните последствия.

ВНИМАНИЕ:

  • Записване на дисциплини за летен семестър след 15.12.2016 може да стане само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти на ФФ.
  • Отписване от дисциплини за летен семестър ще става не по-късно от 23.01.2017 г. с подаване на заявление до декана на ФФ чрез отдел Студенти. Заявлението трябва да е подписано от съответния преподавател. Заявления за отписване от дисциплини след този срок да не се приемат.

Допълнителни указания:

По време на срока за записване на изборни дисциплини следва да извършите следното:

  • да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg;
  • да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  • да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  • да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план– текущ семестър”.

Внимание! Първоначално (по подразбиране) е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”. Ако желаете да запишете други дисциплини, различни от показаните за текущия за вас семестър, или когато искате да запишете дисциплини, които се предлагат за друг курс на същата специалност, различен от текущия за вас, следва да изберете радиобутона на опцията "Само тези към моя учебен план – останали" (за дисциплини, които се предлагат за други специалности, трябва да изберете радиобутона "Само тези извън моя учебен план") и да извършите посочените по-долу стъпки.

  • от появилите се избираеми дисциплини да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса Записана. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в колоната "Статус" се отразява избраният статус.

Внимание! По време на записването следва да изберете със статус "Записана" най-малко толкова дисциплини, колкото кредити са ви нужни за успешно завършване на семестъра и на учебната година. Напомняме, че за всеки семестър от задължителни и избираеми дисциплини трябва да набирате минимум 30 кредита. В информационната система (в справки) можете да се запознаете с вашия учебен план и да прецените и сами какви и колко избираеми дисциплини е нужно да запишете през следващите семестри, ако тази информация не ви е предоставена от инспекторите.

Трансфер на кредити от един в друг семестър не се извършва. Можете да направите повече от 30 кредита на семестър, учейки повече (избираеми дисциплини) от необходимото, но кредитите, който са повече, няма да се прехвърлят за друг семестър.

Внимание! Ако дисциплината е с ограничение на броя на студентите:

До момента, в който студентите със статус Записана не са достигнали ограничението, избирането на дисциплината няма особености. След като лимитът се достигне, в колоната "Бележки" ще се вижда съобщение "Изчерпан лимит. „Записване в опашка". Всеки следващ студент, който избира дисциплината със статус Записана ще бъде записан в опашка на чакащите, като в колоната "Статус" ще получи съобщение, че е записан в опашка, кой пореден номер е в нея и датата и часа на записване. При отписване на студент, който е бил със статус Записан, първият в опашката автоматично се записва (останалите записани в опашката ще виждат новия си пореден номер в нея). При такава ситуация, записаният студент получава съобщение "Записан сте за избираема дисциплина ....... поради освободено място". Ако студент остане в опашката за чакащи до края на кампанията за избор, той няма да е записан за дисциплината. Това налага към края на кампанията да вземе решение да се отпише от дисциплината, за която е записан в опашка на чакащите и да избере друга дисциплина.

Внимание! Специалност Политология: част от дисциплините имат ограничение за записване. В случай че броят на записалите се превиши това ограничение, студентите ще бъдат класирани по успех, за да може да се спази изискването на преподавателя. При запълване на местата, студентите с по-нисък успех ще бъдат помолени да изберат друга дисциплина.

Внимание! Специалност Европеистика: независимо от това, че вече сте избрали първи и втори език (или и трети), всеки семестър задължително трябва да се записвате през СУСИ съответните дисциплини, свързани с тези езици.

Внимание! Специалност Философия: за целия курс на обучението си студентите трябва да наберат задължително 10 кредита от 4 СПЕЦ-курса и общо 35 кредита от СИД-ове. За по-подробни разяснения се обръщайте към секретарите на катедри г-жа Таня Витанова, г-жа Росинка Тодорова.

Внимание! Специалност Публична администрация: на студентите е позволено да изберат и дисциплини от предходния на текущия за вас курс (напр. ако сте 3 курс, можете да изберете дисциплина и от 2 курс.) За целта следва да изберете радиобутона на опцията „Само тези към моя учебен план – останали“ и задължително да пишете на администратор от СУСИ, че сте избрали такава дисциплина.

Внимание! Специалност Социология: точно следвайте указанията, които г-жа Тилкиджиева е изпратила на общите е-мейли.

На сайта на СУ в частта на Философски факултет, в менюто има меню „Изборни дисциплини“. Този линк води към мястото, където са или ще бъдат качени анотациите на дисциплините, изучавани в програмите на ФФ (ако са предоставени от специалността).

Това меню е достъпно само за студенти, преподаватели и служители на Философски факултет и следва да се влезе в сайта на Софийски университет с потребителското име и паролата от СУСИ, за да може да се види и използва.

В сайта на Философски факултет отделните специалности качват информация, която също може да ви бъде от полза.

Можете да проверите своето потребителско име на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/

Паролата при първо влизане е вашето ЕГН, но ако сте я сменили и не си я спомняте – пишете на един от администраторите на СУСИ.

Внимание! За проверката се изисква да знаете своя факултетен номер

При проблеми с достъпа до СУСИ, пишете на:

Зорница Ангелова – zangelova@phls.uni-sofia.bg

или на Ваня Йосифова – v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Внимание! Задължително посочвайте трите си имена, специалност и факултетен номер. Препоръчително е да укажете и какъв проблем имате при употребата на системата.

Във всяка специалност има поне един инспектор, който отговаря за коректното провеждане на учебните занимания и е в състояние да отговори на всякакви запитвания по учебния план.

Тук можете да намерите информация за техните електронни адреси и телефонни номера.

В специалности Философия, Социология и Културология има възможност за получаване на учителска правоспособност

За подробности можете да се обърнете към:

Философия – г-жа Витанова,- каб.62,тел. 029308414

Социология – г-жа Тилкиджиева, каб. 402, тел. 0280 05 111/356

Културология – г-жа Еленкова, каб. 408, тел. 02870 63 26