Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност по програма Еразъм+ за страни извън ЕС за академичната 2018/2019 г.

   

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност по програма Еразъм+ за страни извън ЕС за академичната 2018/2019 г.

Внимание!

Кандидатстването за страни от ЕС се извършва през платформите на СУ и пълната информация за него можете да намерите на адрес:

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff/

Информация за университетите извън ЕС, с които ФФ има сключени договори, броя места, областта на знание, изискванията за ниво на владеене на език, продължителността на мобилността и размера на грантовете, можете да намерите тук

КРИТЕРИИ за допустимост и подбор на студенти и докторанти по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, Мобилност с цел обучение в партниращи държави за академичната 2018/2019 година

1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или ОНС „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение, студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.

3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно Междуинституционалното споразумение.

4. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ до момента на кандидатстването за мобилност – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средният успех до момента на кандидатстване за мобилност. За новозаписани магистри се взема успехът, с който кандидатът е приет в Магистърската програма. За докторанти се взема средният успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

5. Областта на знание/специалност и образователно-квалификационната степен на студента/докторанта да отговарят на параметрите, вписани в одобрения проект.

6. При равни други условия, приоритетно се одобряват кандидати, които не са участвали в мобилност по Програма „Учене през целия живот“, Еразмус Мундус, Еразъм+.

Важно:

  1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по Програма Еразъм+.
  2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в мобилност по Програма Еразъм+, трябва да имат студентски права както към момента на кандидатстване, така и за целия период на мобилността.
  3. Продължителността на мобилността зависи от срока, посочен в споразумението с приемащия университет (съгласно приложената таблица с договори).
  4. Водещ е “Language 1”, а не студентът да избира между език 1 и език 2.
  5. Всеки кандидат има право да проведе мобилност по Програма Еразъм+ (обучение плюс практика) с максимална обща продължителност 12 месеца за всяка ОКС/ОНС – бакалавър, магистър, докторант.
  6. За периода на мобилността студентът/докторантът заплаща таксата за обучение в СУ.

7. Срок за провеждане на мобилността – начална дата не по-рано от началото на зимния/есенния семестър на приемащия университет за академичната 2018/2019 година, крайна дата за приключванена мобилността - 30 юни 2019 г.

 

Задължителни документи за кандидатстване:

- Заявление;

- CV;

- Заявление по образец (приложено в отделен файл);

- Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатстването;

- Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия университет;

- Копие от действаща заповед за зачисляване за докторант;

- Уверение за записан студент (за бакалавър и магистър).

Документите могат да бъдат сканирани и изпратени по имейл (cheresharova@phls.uni-sofia.bg) или подадени лично до г-жа Ирена Черешарова, Ректорат, етаж 3, кабинет 47.

 

Срок за подаване на документи – 19.02.2018 г.

Подбор на кандидатите

Оценката на подадените кандидатури ще бъде направена по документи. В случай, че кандидатите, които отговарят на всички условия за подбор, са повече от броя одобрени мобилности (по университети): 1) кандидатите ще бъдат класирани по успех 2) приоритетно ще бъдат предложени за финансиране кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в мобилност с цел обучение или с цел практика по програма Еразъм или Еразъм+ 3) кандидатите, които отговарят на условията, но не са били класирани, ще бъдат вписани като резерви.

Внимание!

Кандидатстването за страни от ЕС се извършва през платформите на СУ и пълната информация за него можете да намерите на адрес:

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff/