Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Социология

   
Ръководител Инспектор учебна дейност
Проф.д-р Боян Ивайлов Знеполски
bznepolski@phls.uni-sofia.bg

инспектор: Антоанета Димитрова

бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 4; каб. 409
тел.: (+359 2) 8706260

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ

 

Катедра “Социология” към СУ “Св. Климент Охридски” е не само първата социологическа катедра, създадена в българско висше учебно заведение, но същевременно и катедрата, ползваща се с най-висока оценка и най-висок академичен престиж в полето на социологическото образование в България. В периода след 2012 г. катедра “Социология” заема неизменно първо място в рейтинговата класация на Министерството на образованието и науката, като през 2015 г. Националната агенция за оценяване и акредитация оцени качеството на образованието и научите постижения на катедрата с оценка близка до максималната. През последните няколко години социологията е сред най-желаните от кандидатстудентите специалности не само във Философски факултет, но и в рамките на целия Софийски университет.

 

Популярността и постиженията на катедра “Социология” имат пряко отношение към систематичността и обхвата на образователните програми и образователния процес. Курсовете по социология, които предлага катедрата, обхващат и трите образователни степени на висшето образоване - бакалавърска, магистърска, докторска, покриват многообразие от по-общи и по-частни предметни области на социално-научното познание, предлагат задълбочени знания за количествените и качествените методи на социално-научното изследване. Образователните програми съчетават успешно теоретичното и емпиричното равнище на социологията, детайлното представяне на историята на дисциплината и на най-съвременните социални теории върви ръка за ръка с образователен процес, фокусиран върху провеждането на конкретни емпирични изследвания.

 

Важен фактор за успехите на катедра “Социология” е тясното обвързване на преподаването с научноизследователската дейност. Теоретичните знания и изследователските умения, които предлага катедрата, са в процес на постоянно обновяване, те са резултат от значимите, индивидуални и екипни, изследователски постижения на преподавателския състав. Преподавателите в катедрата са изявени специалисти в различни изследователски обасти, които редовно организират и участват в национални и международни научни форуми, публикуват статии в престижни български и чуждестранни академични издания. Именно продуктивното съчетаване на професионално поднесения набор от основни социологически познания, необходим за формирането на квалифицирани социолози, с постянно обновяващите се научноизследователски интереси и методологически перспективи на преподавателския състав превръща социологията, преподавана в катедра “Социология”, в динамична, жизнеспособна и перспективна специалност.

 

ИСТОРИЯ НА КАТЕДРАТА

Създаването на катедра ,,Социология“ през 1976 г. е ключов елемент от процеса на институционализиране на социологическата наука в България. Този процес е предшестван от появата на специализация по „Социология” към специалност ,,Философия“ в Софийски университет през 1968 г., чийто възпитаници са и първите преподаватели в катедрата. Не малко социолози, завършили първите випуски от 1980 г. насам, днес са част от преподавателския екип на катедрата или на други специалности в рамките на Софийския университет. Освен приемственост на опита и знанията на първите преподаватели - пионери, от своето създаване катедрата последователно провежда политика на привличане на млади специалисти и изследователи.

 

През 2005 г. в катедрата е създаден „Изследователски център по социални науки”, който работи по различни научни проекти. Преподавателите от специалността имат богата експертиза в различни социологически области и са търсени партньори при провеждането на национални и международни научни, образователни и ориентирани към социалните политики изследвания. Научно-изследователското портфолио от международни партньорства включва редица участия в шеста, седма и осма рамкови програми на Европейския съюз.